Potřeba vitaminů a minerálních látek v psích krmivech

Vzhledem k tomu, že problematika potřeby a vzájemných interakcí jednotlivých minerálních látek a vitaminů je velmi široká a překračuje rozsah článku, budou zde uvedeny pouze základní informace.

Jako minerální látky se označují látky anorganického původu obsažené v krmivech. Představují většinu z obsahu popela, hodnoty stanovené spálením vzorku krmiva při vysoké teplotě. Samotný popel má ale velmi malý význam pro posouzení obsahu minerálních látek v krmivech, k tomu je potřeba znát skutečné množství jednotlivých prvků. 

Uvádí se, že savci potřebují celkem více než 18 minerálních látek, které jsou pro ně esenciální. Dělí se na makroprvky, které jsou potřebné v množství jednotek, desetin až setin procent a mikroprvky, jejichž potřeba v krmivech se uvádí v mg/kg nebo ppm.

Psi, stejně jako jiná zvířata, potřebují přijímat celkem sedm makroprvků, vápník, fosfor, hořčík, sodík, draslík, chlór a síru. Minimálně jedenáct mikroprvků, železo, zinek, měď, jód, selen, mangan, kobalt, molybden, fluór, bór a chróm. Z nich se obvykle uvádí v normách pouze prvních šest.

Většina mikroprvků je v nadbytku toxická, proto je nutné při jejich dávkování dodržovat stanovené horní hranice. 

Vitamíny jsou látky organického původu, které se podílejí na široké škále metabolických procesů v organizmu a plní funkci katalyzátorů biochemických reakcí. Řadí se mezi esenciální živiny, protože až na výjimky nejsou syntetizovány vůbec nebo pouze v omezeném množství, a musí být přijímány z potravy. Potřeba vitamínů se pohybuje v nízkých hodnotách a bývá uváděna v mg/kg nebo v mezinárodních jednotkách (IU). Některé vitamíny jsou v nadbytku toxické, nejvyšší toxicitu vykazuje vitamín A a vitamín D.

Minimální a maximální potřeba základních makroprvků, mikroprvků a vitamínů u psů podle standardů AAFCO (2008) v sušině krmiva s obsahem ME3,5 kcal/kg sušiny.

Při výživě psů je třeba brát v úvahu jejich fyziologické potřeby a požadavky na zastoupení složek krmiva i jednotlivých živin. Vyvážená krmná dávka musí obsahovat základní živiny i potřebné esenciální látky v odpovídajícím množství a poměru a současně se musí skládat ze surovin, které jsou pro psa vhodné a dostatečně využitelné. I když je v současné době na trhu velké množství průmyslově vyráběných krmiv, ne všechna tyto požadavky plně respektují. 

V článku jsme se zaměřili na potřeby živin u psů z hlediska jejich historického vývoje, současných požadavků a doporučení udávaných odbornou literaturou.

Autor: MVDr. Jan Šterc, Ph.D.