Obchodní podmínky           

Obchodní společnost: DromyVet s.r.o.
se sídlem: Vítov 37, 274 01 Žižice
Identifikační číslo: 246 87 979
Daňové identifikační číslo: CZ24687979
Datová schránka: (yhmrdqw)

Společnost DromyVet s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku 1. června 2010 vedeném
u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 166172, pro prodej zboží prostřednictvím on-line katalogu
umístěného na internetové adrese www.dromy.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti DromyVet s.r.o., se sídlem Vítov 37, 274 01 Žižice.
Identifikační číslo: 24687979, DIČ CZ24687979, zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 166172 (dále jen „prodávající“)
upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva
a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“)
uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
Internetový katalog je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.dromy.cz
(dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky www.dromy.cz (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího,
je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání;
1.3. ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě,
odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek;
1.4. ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy,
kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce;
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat,
tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající / dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Je podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Je fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující / nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Uzavření kupní smlouvy – není-li kupujícím spotřebitel, objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího).
Je-li kupujícím spotřebitel, umístěním nabídky prodeje zboží v internetovém katalogu vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu.
Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Reklamace – je uplatnění práv kupujícího z rozporu s kupní smlouvou,
jakožto i uplatnění práv kupujícího plynoucích z odpovědnosti prodávajícího za vady.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn
a má možnost se s nimi seznámit. Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky.
Doba trvání akčních cen je do vyprodání zásob, nebo pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak.
Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.
Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém katalogu
a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.
Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu
a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

            2. Uživatelský účet

2.1. vzniká na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce www.dromy.cz může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní;
Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).
V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání z katalogu zboží
též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.
Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.
Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle,
než jeden rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu
hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

          3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen
uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní katalogu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží.
Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.
Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením
a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech,
kdy je zboží doručováno v rámci území České a Slovenské republiky.
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • 3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);
 • 3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;
 • 3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží
  (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil,
a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.
Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží,
kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy.
Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami
na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou,
a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu)
požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost po dobu 5ti dnů.
3.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací),
jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit,
zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
3.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva
je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
3.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy
(náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 1. Cena zboží a Platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • 4.1.1. bezhotovostně pro platby z České republiky převodem na účet vedený
  u Fio banka, a.s., se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
  č.ú.: 2701893728 / 2010 (dále jen „účet prodávajícího“);
 • 4.1.2. On-line platba kartou v zabezpečené platební bráně CG Comgate
 • 4.1.3. On-line bankovní převod -platba prostřednictvím Vašeho internetového bankovnictví
 • 4.1.4. On-line platba Apple Pay
 • 4.1.5. On-line platba Google Pay
 • 4.1.6. bezhotovostně pro platby ze států Evropské unie převodem na účet vedený
  u Fio banka, a.s., se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
  IBAN: CZ7120100000002201900848
  BIC: FIOBCZPPXXX (dále jen „účet prodávajícího“);
 • 4.1.7. On-line platba kartou v zabezpečené platební bráně CG Comgate
 • 4.1.8. On-line bankovní převod -platba prostřednictvím Vašeho internetového bankovnictví
 • 4.1.9. On-line platba Apple Pay
 • 4.1.10. On-line platba Google Pay

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené
s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.
Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 ti dnů od uzavření kupní smlouvy.
Prodávající si vyhrazuje právo po uplynutí stanovené lhůty pro úhradu objednávky, objednávku stornovat.
4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně
s uvedením variabilního symbolu, které je shodné s číslem objednávky.
V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6),
požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.8. Prodávající plátcem daně z přidané hodnoty. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy,
vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.
Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej
v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, nebo společně s objednávkou kupujícího.

        5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • 5.1.1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a to:
  jedno-druhové krmné suroviny - navažované byliny, ovoce, zelenina, olejnatá semena, jedno-ruhové formy minerálů a potravin;
 • 5.1.2. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 • 5.1.3. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal
  a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, že v takovém případě nemá právo
  na odstoupení od smlouvy.
 • 5.1.4 před prvním použitím je kupující povinen prostudovat skladovací podmínky
  a návod k použití zboží a následně se těmito informacemi důsledně řídit.
  Na vady způsobené nesprávným použitím a uchováváním výrobku,
  se záruka nevztahuje.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě,
že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
5.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.
Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek.
5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Počátkem 14denní lhůty se bere den doručení a převzetí zásilky objednatelem, zmocněnou osobou objednatele.
5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to převodem na bankovní účet uvedený ve formuláři odstoupení od smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti
a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

       6. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího,
nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

         7. Práva z Vadného plnění

 7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména s ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • 7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 • 7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • 7.2.3. zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
  byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 • 7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 • 7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny,
v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

       8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží;
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku;
8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy.
Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

         9. Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů jsou upraveny samostatným dokumentem 
Podmínky ochrany osobních údajů.

         10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.
V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat

         11. Doručování

11.1. oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak;
11.2. oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno;
11.3. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné; Odesláním objednávky a jejím přijetím a potvrzením naším e-shopem vznikla platná kupní smlouva v plném rozsahu, účinná dle našich obchodních podmínek, které jste odsouhlasili v posledním kroku před odesláním objednávky a dle aktuálně platných zákonů České republiky. Nepřevzetí zásilky neznamená storno objednávky /odstoupení od kupní smlouvy. Ze strany kupujícího dochází k porušení kupní smlouvy dle § 2118, odst. 1,  zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
11.4. Nepřevzetím zásilky, či v případě, že Kupující si zásilku, která byla uložena u doručovatele, nevyzvedne, je Kupující povinen uhradit skutečné náklady spojené s přípravou zboží a dopravou (dopravné) zákazníkovi. dochází k porušení kupní smlouvy ze strany kupujícího dle § 2118 povinnost dle § 2913 Občanského zákoníku uhradit prodávajícímu vzniklé náklady na přepravu zboží ke kupujícímu i náklady spojené se zpětnou zásilkou, které musel prodávající uhradit přepravci.

V případě, že Kupující Zákazníkovi bude následně zaslán email s kompenzačním poplatkem ve výši 100 Kč vč. DPH. Výše uvedené neplatí, pokud zákazník před oznámením prodávajícího o expedici zakoupeného zboží písemně nahlásí prodávajícímu odstoupení od kupní smlouvy.

Kompenzační poplatek zahrnuje:

 • administrativní vyřízení objednávky, vystavení objednávky, faktury, zaúčtování faktury a zpracování DPH
 • vyskladnění produktů a jejich kompletace
 • zabalení do ochranného obalu a do balíčku
 • cenu obalového materiálu, krabice, pásky
 • poplatek (poštovné) přepravci na doručení k zákazníkovi
 • poplatek (zpětné poštovné) přepravci zpět k doručovateli
 • doplatek přepravci za zpracování vratky
 • rozbalení a likvidace použitého obalového materiálu
 • fyzické zařazení zboží zpět na skladové pozice
 • administrativní zařazení produktů zpět do prodeje na eshopu
 • vystavení dobropisu a jeho zaúčtování, zpracování DPH

11.5. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou
na webové stránce prodávajícího.

         12. Reklamační řád

12.1. ke specifické povaze výrobků prodávající poskytuje na prodávané zboží záruční lhůtu 12 - 24 měsíců, záruka je vyznačena na obalu výrobku;
12.2. je-li na výrobku, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty;
12.3. pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo
i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

         13. Rozpor s kupní smlouvou

13.1. v případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího výměnou věci;
13.2. není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit;
13.3. to neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil;
13.4. shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad,
a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

         14. Kontrola zásilky

14.1. při převzetí zásilky je spotřebitel povinen překontrolovat stav zásilky;  
14.2. pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky,
je spotřebitel povinen za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít; spotřebitel tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci;
14.3. právo spotřebitele uplatnit reklamaci u prodávajícího tím není nijak dotčeno.

        15. Uplatnění reklamace

15.1. v případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci;
15.2. spotřebitel zašle reklamované zboží včetně dokladu o koupi (faktury), kopii objednávky a průvodního dopisu se stručným popisem vady na  adresu sídla společnosti: Dromy Vet s.r.o., Vítov 37, 274 01 Žižice.
15.3. prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení nápravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace;
15.4. o přijetí reklamovaného zboží bude spotřebitel informován e-mailem.

         16. Rozsah záruky

16.1. záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
16.2. u věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána;
16.3. před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční a skladovací podmínky, návod k použití zboží a následně se těmito informacemi důsledně řídit;
16.4. na vady způsobené nesprávným použitím a uchováváním výrobku, se záruka nevztahuje;

          17. Řešení reklamace uplatněné spotřebitelem

17.1. jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující spotřebitel právo, aby byla bezplatně,
do 30 ti dnů řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit;
17.2.  kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této části;
17.3. není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit;
17.4. jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit;
17.5. jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. 

          18. Vyřízení reklamace

18.1. reklamace bude vyřízena ve lhůtě do 30-ti dnů od jejího uplatnění;
18.2. v případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou bez vadou věc, nebo může od smlouvy odstoupit;
18.3. výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli;
18.4. pokud byla reklamace oprávněná, má kupující spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží k nám).

       19. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit
na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce,
a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy
na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy

         20. Závěrečná ustanovení

20.1. pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek,
pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů;
20.2. je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje;
20.3. neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení;
20.4. změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu;20.5. kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná;20.6. přílohu obchodních podmínek, tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.20.7. kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování je:
DromyVet s.r.o., Vítov 37, 274 01 Žižice.
adresa elektronické pošty: dromy@dromy.cz

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2021 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí.